Die 1983 Vertaling van die Bybel in Afrikaans is strydig met die Nerderlandse Geloofsbelydenis

Die 1983 Vertaling van die Bybel in Afrikaans is strydig met die Nerderlandse Geloofsbelydenis.  Die nederduitse kerke het dit nog nie agtergekom nie.

Die Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 5 lees as volg:

5. DIE GESAG VAN DIE HEILIGE SKRIF

Ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind.

Hulle glo alles wat daarin vervat is. Alles.

In Artikel 7 DIE VOLKOMENHEID VAN DIE HEILIGE SKRIF lees ons,

Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die Goddelike Skrif gelykstel nie; ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met dié waarheid van God gelykstel nie, want die waarheid is bo alles.

So hulle glo die skrif, en hulle sal nie die geskrifte van enige mense met die skrif gelykstel nie.

In Artikel 9 SKRIFGETUIENIS OOR DIE LEER VAN DIE DRIE-EENHEID lees ons dat hulle glo dat die skrif so getuig:

“Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees en hierdie drie is een; en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed en die drie is eenstemmig” (1 Joh 5:7, 8).

As jy vandag in een van hierdie kerke instap, sal hulle heel gerus van ‘n Bybel lees wat nie hierdie woorde bevat nie.  Die 1983 vertaling is afkomstig van die teks van Nestle Alland, wat dit by the hoogheilige Westcott & Hort gekry het, wat hulle logika bo die heilige skrif geplaas het, en die foute van “Sinaiticus” in die teks ingevoer het.  Hierdie foute sluit in dat 1 Johannes 5:7 ‘n niksbeduidende sinsnede word, wat niks te se het oor die drie-eenheid van God nie.

Dit klop nie by die geloofsbelydenis wat hulle op skrif bely.

Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom …

Niemand verwerp die nuwe vertaling nie.  Slaap hulle?  Nee, wolf is nou skaapwagter.

Die afval is hier. Dit stink. Niemand hou van afval nie.

The 1983 Afrikaans translation of the Bible violates the Belgic Confession of Faith

The 1983 translation of the Bible into Afrikaans violates the Belgic Confession of Faith (also called the Netherlands Confession of Faith).  The Dutch reformed churches have not noticed this yet.  These considerations apply as much to post-1611 translations into English:

Article 5 of the Belgic confession (“From whence the Holy Scriptures derive their dignity and authority”) says (with apologies for the poor translation):

We receive all these books, and these only, as holy and canonical, for the regulation, foundation, and confirmation of our faith; believing without any doubt, all things contained in them, not so much because the Church receives and approves them as such, but more especially because the Holy Ghost witnesseth in our hearts, that they are from God, whereof they carry the evidence in themselves. For the very blind are able to perceive that the things foretold in them are fulfilling.

They believe everything in it as the foundational regulation of faith.  All things contained in them.

Article 7, The sufficiency of the Holy Scriptures, to be the only rule of faith says this about the writing of men:

 Neither do we consider of equal value any writing of men, however holy these men may have been, with those divine Scriptures, nor ought we to consider custom, or the great multitude, or antiquity, or succession of times and persons, or councils, decrees or statutes, as of equal value with the truth of God, for the truth is above all;

So they believe scipture, and they will not make the writing of men equal to scripture.

Article 9, “The proof of the foregoing article of the Trinity of persons in one God” says that they believe that the scripture testifies as follows:

 And there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one.

That’s 1 John 5:7.

If you walk into one of these churches today, you will find them blithely reading from a Bible which does not contain these words.  The 1983 translation is derived from the Nestle Alland text, who got it from the saintly Westcott & Hort, who sat in judgment on the scripture, and imported errors from the “Sinaiticus”.  These errors include that 1 John 5:7 becomes a meaningless phrase which has nothing to say about the trinity.

This does not agree with the confession of faith to which they give lip service.

Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first…

Nobody is objecting to the new translation.  Are they asleep?  No, the fox is guarding the hen house.

The falling away is here.  It’s a deep stinky pit that nobody likes.

This entry was posted in Stuff and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.