Zulu Bible 1959 text

Here is the 1959 Zulu Bible in an ASCII text file, one verse per line:

zulu1959.txt : https://www.mcgill.org.za/stuff/wp-content/uploads/2023/06/zulu1959.txt

DISCLAIMER: I have not checked that this is an accurate transcription of the Bible. It is scraped out of some file included with something that didn’t have an axe to grind. Check it yourself.

Each verse is given in the following format on a single line:

  • Book name (English abbreviation)
  • Chapter : Verse
  • Text

Here’s a sample:

Gen 1:1 Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba.
Gen 1:2 Umhlaba wawuyihlane elingenalutho; kwakungubumnyama phezu kotwa, kepha uMoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi.
Gen 1:3 UNkulunkulu wathi: “Makube khona ukukhanya,” kwaba khona ukukhanya.

Here are some of the verses to check in your Zulu Bible:

Matt 17:21 Kepha lolo hlobo aluphumi ngaphandle kokuba kube ngokukhuleka nokuzila ukudla.”
Matt 18:11 Ngokuba iNdodana yomuntu ize ukusindisa okulahlekileyo.
Matt 23:14 Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nidla izindlu zabafelokazi, nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide! Ngalokho-ke niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.
Mark 7:16 Uma ekhona onezindlebe zokuzwa, makezwe.”
Mark 9:44 lapho impethu yabo ingafi, nomlilo ungacimi.
Mark 9:46 lapho impethu yabo ingafi, nomlilo ungacimi.
Mark 11:26 Kepha uma nina ningathetheleli, noYihlo osezulwini akayikunithethelela iziphambeko zenu.”
Luke 17:36 Kuyakuba khona ababili ensimini; omunye uyakuthathwa, omunye ashiywe.”
John 5:3 Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe, nezinyonga, nabashwabeneyo, belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi.
John 5:4 Ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi, izamazamise amanzi, kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifweni sakhe, noma enasifo sini.
Acts 8:37 UFiliphu wathi kuye: “Uma ukholwa ngenhliziyo yonke, kungenziwa.” Waphendula wathi: “Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu.”
Acts 15:34 Kepha kwaba kuhle kuSila ukuba asale khona.
Acts 24:6 yalinga nokungcolisa ithempeli; sayibamba, sathanda ukuyahlulela ngomthetho wakithi.
Acts 24:7 Kepha kwafika uLisiya induna yenkulungwane, wamthatha ngendluzula enkulu ezandleni zethu,
Acts 24:8 eyala abambeka icala ukuba beze kuwe, ukuze umbuzisise wena uqobo, uzwe ngakho konke esimmangalela ngakho.”
Acts 28:29 Kwathi eseshilo lokho, abaJuda baphuma benokuphikisana okukhulu phakathi kwabo.